Pedagógiai Program

 „ÉRTE” TANODA

Mottó

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.

Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” (Teréz anya)

A Tanodai tagság

A tanulók Tanodai tagsága a tanuló, a szülő és a Tanoda közötti együttműködést szabályozó szerződés megkötésével jön létre. A szerződés szabályozza az érintett felek jogait és kötelezettségeit, a Tanoda által nyújtott szolgáltatások körét és az együttműködés során kitűzött célokat.

A Tanodai nevelő-oktató munka alapelvei

Az egyes tantárgyak oktatásában alkalmazott módszertan eltérő, de minden esetben illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez, illetve megfelel az iskolai integrációs programban (iskolai IPR) megjelölt elvárásoknak. Minden tantárgy esetében személyközpontú, a diák előzetes, meglévő tudására, erősségeire építő, a kompetenciák fejlesztését középpontba helyező oktatást valósít meg. Már rövidtávon (néhány hónapon belül) szeretnénk elérni, hogy a gyerekeknek érezhető módon növekedjen tanulási és általános motivációs szintjük.

Célul tűzzük ki a diákok tantárgyi fejlődésén túl a tanulók (iskolában is elvárt) általános készség és képesség szintjének javítását, személyiségének fejlesztését és önbizalmuk, öntudatuk, identitásuk erősítését. Az elérendő célok egyfelől sokrétűek és szerteágazóak, másfelől viszont megfelelő koncepció követésével egymást segítő és erősítő jellegűek. Az önbizalom, identitás erősödése, illetve a képességek általános javulása elősegíti a jobb iskolai eredményt, ugyanakkor megfordítva: a jobb osztályzatok, illetve a diák számára is érezhető képességbeli gyarapodás szintén javítják a diák önbecsülését. Mindezek miatt a szakmai koncepció különböző de egymást erősítő irányokba mutat.

Tanítást – tanulást segítő eszközrendszer elemei, kulcskompetenciák fejlesztése

 • Önálló tanulást segítő fejlesztés
 • Önálló tanulási képesség kialakítása
 • Önálló- életkornak megfelelő- kreatív tevékenységekre épülő foglalkozások
 • Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek
 • Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
 • Tantárgyi képességfejlesztés
 • Kommunikációs képességek fejlesztése
 • Komplex művészeti programok
 • Szociális kompetenciák fejlesztése
 • Közösségfejlesztés, közösségépítés
 • Előítéletek kezelése
 • Konfliktus kezelése
 • Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
 • Mentori rendszer működtetése
 • Szabadidős foglalkozások szervezése
 • Külsős programok szervezése
 • Integrációt segítő módszertani elemek
 • Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
 • Kooperatív tanulásszervezés
 • Projektmódszer

A Tanoda programjában kiemelt hangsúlyt kap a zenei nevelés.

A „Szimfónia program”, amit lényegileg szociális zenélésnek lehet nevezni képzett zenetanárokkal történő, élményalapú, alapfokú művészeti oktatás.  E programot a Tanoda keretei között a Szimfónia Alapítvánnyal együttműködésben valósítjuk meg.[2]

 Tanári együttműködés formái

Értékelő esetmegbeszélések

Problémamegoldó fórumok

Hospitálásra épülő együttműködés.

 Értékelési rendszer eszközei:

Szöveges értékelés

Egyéni fejlődési napló, egyéni fejlesztési terv

A Tanoda tanulói

A Tanodai munka az iskolák, és a szakszolgálatok felkeresésével kezdődött a célból, hogy felajánljuk segítségünket.

Mindenkivel jó az együttműködés. Hiánypótlónak, jelentős segítségnek értékelnek minket.

Az iskolákkal folytatott megbeszélésekből az körvonalazódott, hogy nem működhetünk csak a délutáni időszakban.

Érd városában jelentős számú magántanuló van, akiket a délelőtti órákban kell képezni.

A magántanulóknak három csoportját találtuk:

 1. 16 év alatti gyerekek, akik az általános iskola kötelékébe tartoznak
 2. A 16 év feletti fiatalok, akik a nyolc osztályt nem végezték el és még nem rendszeresen dolgoznak
 3. A 16 év feletti, 8 osztályt el nem végzett fiatalok és felnőttek, akik már munkahellyel rendelkeznek.

Az utóbbiaknak az esti órákban kell felkészítést biztosítani. (Hetente egy alkalommal.)

A túlkoros gyerekek vizsgáztatását a Kalyi Jag budapesti Roma Iskola vállalta. A Tanoda a kapott tananyag ismeretével felkészíti a gyerekeket a vizsgákra.

A túlkoros tanulók nagy részét szociális munkások segítségével kutattuk fel és beiskolázásukat a Tanoda munkatársai szervezték meg a Kalyi Jag Iskola bevonásával, így eddig nem létező lehetőséghez juttatva őket.

Ennek a célcsoportnak jelentős részét képezik az Erdélyből áttelepült, túlnyomó részben roma emberek, akik egy- két osztállyal rendelkeznek, vagy teljesen analfabéták.

A délutáni órákban az általános iskolába járó, 16 évnél fiatalabb gyerekek fejlesztése folyik.

Tárgyi és működési feltételek:

Működés helye: 2030 Érd, Felső u. 123

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdona melyben bérlőként vagyunk jelen.

A működéshez szükséges eszközöket adományokból biztosítottuk. Az épületen belüli szükséges átalakítást önkéntes munkával illetve a Tanoda kiemelt támogatója, a MERLIN INVEST Ingatlan forgalmazó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság segítségével biztosítottuk. Ez a támogatónk biztosítja a Tanoda működtetésének anyagi feltételeit is adományozási szerződés keretében (bérjellegű és rezsi költségek).

Személyi erőforrásaink

A Tanoda munkaszerződéses alkalmazottai és releváns tanítási kompetenciájuk:

1 fő vezető, matematika-fizika szakos, mérés-értékelésből szakvizsgázott tanár

1fő szociális munkás

1fő angol tanár

1fő magyar-néprajz tanár

1 fő csecsemőgondozó

Fontos szerepet szánunk a Tanoda programba bejelentkezett önkénteseknek – 5-10 fő -, akik között tanárok, orvosok, mérnökök, egyetemisták, vállalkozók találhatók, így az ismeretek és kompetenciák széles körét teszik elérhetővé a Tanoda diákjai számára. Foglalkoztatásuk önkéntes szerződés keretében történik, munkájukat heti-havi beosztás alapján végzik.

A Tanoda kompetencia határai a 2017-18-as tanévben

A felsorolt erőforrásokból következik, hogy délelőtt maximum 10 magántanulót tudunk foglalkoztatni. Mivel minden másnap hívjuk be őket, ezért az összlétszámuk 20 fő lehet.

A délutáni foglalkozásba is maximálisan 20 fő vonható be.

Kapunk segítséget a pedagógiai szakszolgálattól, de gyógypedagógusunk nincs, ezért speciális fejlesztésre jelenleg még nem vállalkozhatunk.

A szakoktatáson kívül a legfőbb erősségünket az egyéni bánásmódban látjuk, ami lehetőséget ad, hogy a tanulók önbizalma, önértékelése növekedhessék.

 1. szeptember 12.

Asztalos György

az Érdi Tanoda Egyesület elnöke, 

tano

[1] Régen kisegítő iskolának nevezték

[2] http://symphonia.hu/alapitvanyrol-bovebben/